Promocje
Nowoczesny Fotel Obrotowy D176 Młodzieżowy Biało-Czarny
Nowoczesny Fotel Obrotowy D176 Młodzieżowy Biało-Czarny
555,00 zł 455,98 zł
szt.
Młodzieżowy Fotel Obrotowy T161 Dla Dziewczynki Różowy
Młodzieżowy Fotel Obrotowy T161 Dla Dziewczynki Różowy
319,00 zł 219,98 zł
szt.
Młodzieżowy Fotel Obrotowy D154 Dla Dziecka Szary
Młodzieżowy Fotel Obrotowy D154 Dla Dziecka Szary
482,00 zł 382,98 zł
szt.
Wygodny Fotel Biurowy F138 Gabinetowy Dla Prezesa Czarny
Wygodny Fotel Biurowy F138 Gabinetowy Dla Prezesa Czarny
1 399,00 zł 1 299,98 zł
szt.
Elegancki Fotel Biurowy C118 Gabinetowy Jasno Brązowy
Elegancki Fotel Biurowy C118 Gabinetowy Jasno Brązowy
849,00 zł 749,98 zł
szt.
Wygodny Fotel Biurowy S840 Gabinetowy Stylowy Szary
Wygodny Fotel Biurowy S840 Gabinetowy Stylowy Szary
741,00 zł 641,98 zł
szt.
Stylowy Fotel Biurowy J195 Do Gabinetu Czarny Eko Skóra
Stylowy Fotel Biurowy J195 Do Gabinetu Czarny Eko Skóra
628,00 zł 528,98 zł
szt.
Wygodny Fotel Biurowy D208 Czarno-Czerwony Do Gier
Wygodny Fotel Biurowy D208 Czarno-Czerwony Do Gier
789,00 zł 689,98 zł
szt.
Fotel Obrotowy Biurowy M302 Czarny Gabinetowy
Fotel Obrotowy Biurowy M302 Czarny Gabinetowy
699,00 zł 599,98 zł
szt.
Regulamin konkursu

1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu Facebook (zwanym dalej “Konkursem”), jest MEBLE MAKAROWSKI Piotr Makarowski, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 7952548430, nr REGON 380156207, ul. Stanisława Konarskiego 1, 37-700 Przemyśl, właściciel oraz administrator Sklepu internetowego Meble Makarowski, znajdującego się pod adresem elektronicznym www.meblemakarowski.pl. (zwane dalej „Organizatorem”).
 2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
 3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.
 4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.
 5. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu.
 6. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
 7. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/makarowskimeble (zwanej dalej “Fanpage”).
 8. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Organizatora.

 

2. Definicje

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, będące użytkownikami i posiadający aktywne konto w serwisie Facebook.com; które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).
 2. Uczestnik oświadcza, że:
  1. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
  2. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
  3. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;
  4. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebook;
  5. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;
  6. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook;
 3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.

 

3. Nagrody

 1. W Konkursie przewidziano znagrodę główną.
 2. Nagrodą w Konkursie jest jeden młodzieżowy fotel obrotowy: G132 lub GV132

- nagroda zostanie wysłana kurierem  na koszt organizatora konkursu.

 1. Informacja o Nagrodzie będzie zawarta w treści ogłoszenia o Konkursie opublikowanego na portalu Facebook, na profilu fanpage organizatora - www.facebook.com/makarowskimeble
 2. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
 3. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

 4. Miejsce, czas i zasady konkursu

 1. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „post konkursowy“) na portalu społecznościowym Facebook na profilu Organizatora pod adresem https://www.facebook.com/fotelpartner
 2. Konkurs trwa od 23-08-2021 do 01-09-2021 do godziny 23:49.

 5. Zadania konkursowe

 1. Polub naszą stronę na FB i oznacz w komentarzu min. 3 osoby

 2. Udostępnij publicznie post konkursowy na swoim profilu i w swojej relacji (nie zapomnij nas oznaczyć)

 3. Dołącz do grupy na portalu Facebook "PIĘKNE WYJĄTKOWE WNĘTRZA-Jak urządzić mieszkanie Sprawdzone przydatne triki" dostępnej pod adresem: https://www.facebook.com/groups/1562367630776215/

 6. Warunki uczestnictwa w konkursie i odbioru nagród

 1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Facebook.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu, oraz poprawne wykonanie wszystkich zadań opisanych w 5. Ust. 1 Regulaminu.
 3. Spośród nadesłanych zgłoszeń Organizator wyłoni 1 Zwycięzcę kierując się swoją swobodną oceną. Decyzja Organizatora jest niepodważalna.
 4. Zwycięzcy Konkursu zostanie głoszony w osobnym poście na profilu Organizatora. Warunkiem odebrania przez Zwycięzcę nagrody jest przesłanie w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników Konkursu na Fanpage`u - https://www.facebook.com/fotelpartner wiadomości z następującymi danymi:
  1. imię i nazwisko
  2. adres korespondencyjny
  3. numer telefonu
  4. adres e-mail
 5. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w ust. 7 lub przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi, lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez uczestnika prawa do nagrody.
 6. Przyznana w Konkursie nagroda zostanie dostarczona do Zwycięzcy do 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Organizatora informacji z danymi niezbędnymi do wysyłki.
 7. Zwycięzcy nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości poszczególnych nagród.

 7. Zakres odpowiedzialności Organizatora

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne, lub nieaktualne.
 2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w szczególności uczestników, którzy:
  1. zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);
  2. podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka;
  3. podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich;
  4. ingerują w mechanizm działania Konkursu;
  5. tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony, lub aplikacji ze strony Facebooka.

 8. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
 2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagrody.
 3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.
 4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

  9. Reklamacje i zgłoszenia naruszeń

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 4. Reklamacja powinna być przesłana pocztą elektroniczną na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na Facebooku z dnia 01.06.2021 r.”
 5. Reklamacje rozpatrywane będą elektronicznie w terminie 30 dni.

 10. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 23.08.2021 r. i obowiązuje do 01.09.2021 r.
 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage’u oraz na oficjalnej stronie Organizatora: www.meblemakarowski.pl
 5. Regulamin Konkursu dostępny jest na oficjalnej stronie Organizatora.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
;
Sklep internetowy Shoper.pl